microsoft:365:gateways

Microsoft 365 Power Platform

Gateways

  • microsoft/365/gateways.txt
  • Last modified: 2023/08/17 12:12
  • by Henrik Yllemo